“இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு”…. சென்னையில் மொழி பாதுகாப்புகாண தென்னிந்திய மாநாடு…..!!!!

ஒன்றிய அரசாங்கம் 37-வது பாராளுமன்ற அலுவல் கூட்டத்தை நடைபெற்று நடத்தியது. இந்த கூட்டத்தின் போது ஒன்றிய அரசு இந்தி மொழியை நாட்டின் ஒரே அலுவல் மொழி மற்றும் பயிற்று மொழியாக முடிவு செய்து அறிவித்துள்ளது. ஒன்றிய அரசின் இந்த முடிவுக்கு அகில…

Read more

Other Story