இந்திய விமானப்படை பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது எப்போது..? இதன் மிக முக்கியமான பணிகள் என்னென்ன…??

ஒவ்வொரு வருடமும் இந்திய விமானப்படை தினம் அக்டோபர் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது .அக்டோபர் எட்டாம் தேதி 1932 இல் இந்திய விமானப்படை ஆனது தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப்போரில் பர்மாவில் இருந்து ஜப்பானிய படைகள் முன்னேறியதை தடுக்கும் விதமாக  இந்திய  விமானப்படை மிக…

Read more

Other Story