இந்தியாவில் பஜாஜ் பல்சர் 150,டாமினர் 400 விலை அதிகரிப்பு…..!!!!!!

Image result for pulsar 150