கடந்த 36 மணி நேரம்… ஹூபேய் மாகாணத்தில் யாருக்கும் இல்லை… கட்டுப்படுத்திய சீனா!