தாய்லாந்து நாட்டின் புதிய மன்னராக மஹா வஜ்ரலங்கோன் முடி சூட்டப்பட்டார்!! 

தாய்லாந்து நாட்டின் , புதிய மன்னராக மஹா வஜ்ரலங்கோன் முடி சூட்டப்பட்டார் .

பொதுவாக மூன்று நாட்கள் நடைபெறும்  முடிசூட்டு விழாவில்,  முதலில்  தலைமை புத்த துறவி,வெள்ளை உடையணித்திருந்த  மன்னரை  , நாட்டின் பல்வேறு  புன்னிய தீர்த்தங்களிலிருந்து எடுத்து வரப்பட்ட புனித நீரைக் கொண்டு,  நன்னீராட செய்தார். அதன்பின்  பௌத்த மற்றும் பிராமண முறைப்படி சடங்குகள் நடந்தன .

தாய்லாந்து நாட்டின் புதிய மன்னராக மஹா வஜ்ரலங்கோன் முடி க்கான பட முடிவு

பின்னர்,  இந்தியாவிலிருந்து வரவழைக்க வைக்கப்பட்ட  வைரத்தால் ஆன   7.3  கிலோ தங்கத்தினால் ஆன மணிமுடி அரியணையில் அமரவைக்கப்பட்ட மன்னருக்கு சூட்டப்பட்டது.