கேலோ இந்தியாவின் நன்மைகள்….!!!!

கேலோ இந்தியா திட்ட தகுதிகள்:

இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு 10 முதல் 18 வரை இருக்கும். இந்தியா திட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் எந்தவொரு குழந்தையும் விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருக்கவேண்டும்.

கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழ்  நன்மைகள்:

இத்திட்டத்தின் கீழ், எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு நிதி உதவி தொகையாக ரூ. பல்வேறு நிலைகளில் முன்னுரிமை விளையாட்டுத் துறைகளில் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 5 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தின் விளைவாக 10 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 20 மில்லியன் குழந்தைகள் தேசிய உடல் தகுதி பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பார்கள்.

குழந்தைகளின் உடல் தகுதி மட்டுமே இதில் கவனம் செலுத்தும்; இருப்பினும், உடற்பயிற்சி தொடர்பான செயல்பாடுகளும் ஆதரிக்கப்படும்.

கூடுதலாக, 20 பல்கலைக்கழகங்களை இந்தியா முழுவதும் விளையாட்டுத் துறையில் சிறந்து விளங்கும் மையங்களாக மேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளது.