செய்யும் தொழிலே தெய்வம் …

ஒரு  கிராமத்தில் ஒரு பழைய ஆலயம் இருந்தது அதன் கூரை ஒழுகிக்கொண்டிருந்தது சுவர்கள் கீழே விழுந்த மாதிரி இருந்தது பாதிரியார் சபை மக்களை பார்த்து ஆலயத்தை சரிபார்க்க

Read more

வேதத்தில் காதல் சரியா ?தவறா? காதல் தோல்விக்கான காரணம் என்ன ?

காதல் என்பது தேவனால் அருளப்பட்ட ஒரு உணர்வு இந்த உணர்வு இருப்பது பிரச்சனை இல்லை இல்லாமல் இருப்பது தான் பிரச்சனை காதல் உணர்வு இருப்பது தவறான காரியமல்ல

Read more

சொர்க்கத்திற்குப் செல்வதற்கான வழி

வேதம் சொல்கிறது கீழ்காணும்   கட்டளைகளை கடைபிடித்தால் மனிதர்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்லலாம் என்று ஆகவே கவனமாக படியுங்கள் : 1.பொய்சொல்லாதிருப்பாயாக. அனைவரிடத்திலும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் பொய் கூறுவதால் சில

Read more