செய்யும் தொழிலே தெய்வம் …

ஒரு  கிராமத்தில் ஒரு பழைய ஆலயம் இருந்தது அதன் கூரை ஒழுகிக்கொண்டிருந்தது சுவர்கள் கீழே விழுந்த மாதிரி இருந்தது பாதிரியார் சபை…

வேதத்தில் காதல் சரியா ?தவறா? காதல் தோல்விக்கான காரணம் என்ன ?

காதல் என்பது தேவனால் அருளப்பட்ட ஒரு உணர்வு இந்த உணர்வு இருப்பது பிரச்சனை இல்லை இல்லாமல் இருப்பது தான் பிரச்சனை காதல்…

சொர்க்கத்திற்குப் செல்வதற்கான வழி

வேதம் சொல்கிறது கீழ்காணும்   கட்டளைகளை கடைபிடித்தால் மனிதர்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்லலாம் என்று ஆகவே கவனமாக படியுங்கள் : 1.பொய்சொல்லாதிருப்பாயாக. அனைவரிடத்திலும் உண்மையாக இருக்க…