இன்றைய ( 22.07.2019 ) ராசிப்பலன் …!!

நாளுக்குள் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ராசி பலன்களும் மக்கள் என்ன ஓட்டத்தில் பிரதி பலிக்கின்றது . நம்முடைய வீட்டிலும் , குடும்பத்தில் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் நல்ல நேரம்

Read more

இன்றைய ராசிப்பலன் –  18.07.2019

நாளுக்குள் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ராசி பலன்களும் மக்கள் என்ன ஓட்டத்தில் பிரதி பலிக்கின்றது . நம்முடைய வீட்டிலும் , குடும்பத்தில் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் நல்ல நேரம்

Read more

இன்றைய ராசிப்பலன் –  17.07.2019

நாளுக்குள் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ராசி பலன்களும் மக்கள் என்ன ஓட்டத்தில் பிரதி பலிக்கின்றது . நம்முடைய வீட்டிலும் , குடும்பத்தில் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் நல்ல நேரம்

Read more

யாருக்கு எப்படி..? இன்றைய முழு ராசி பலன்கள்…!!

நாளுக்குள் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ராசி பலன்களும் மக்கள் என்ன ஓட்டத்தில் பிரதி பலிக்கின்றது . நம்முடைய வீட்டிலும் , குடும்பத்தில் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் நல்ல நேரம்

Read more

“மேஷம் முதல் மீனம் வரை” இன்றைய ராசி பலன்கள்…!!

நாளுக்குள் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் இணைந்து ராசி பலன்களும் மக்கள் என்ன ஓட்டத்தில் பிரதி பலிக்கின்றது . நம்முடைய வீட்டிலும் , குடும்பத்தில் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் நல்ல நேரம்

Read more

கண்டம் மற்றும் விருத்தி யோகங்கள் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம்.அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் 1 முதல் 9 யோகங்களை பார்த்த நிலையில்

Read more

திருதி மற்றும் சூலம் யோகங்கள் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம்.அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் 1 முதல் 7 யோகங்களை பார்த்த நிலையில்

Read more

செளபாக்யம் மற்றும் சோபனம் யோகங்கள் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம்.அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் செளபாக்யம் யோகம் , சோபனம் யோகம் குறித்து காணலாம். செளபாக்யம்

Read more

ப்ரீதி மற்றும் ஆயுஷ்மான் யோகங்கள் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம். அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் ப்ரீதி யோகம் , ஆயுஷ்மான் யோகம்

Read more

விஷ்கம்பம் யோகம் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம். அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் விஷ்கம்பம் யோகம் குறித்து காணலாம்.  

Read more