“உலக நோயாளர் தினம்” அவர்களுக்காக செய்யும் பிரார்த்தனை… முக்கிய நபர்களின் பங்களிப்பு…!!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் 11 ஆம் தேதி உலக நோயாளர் தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு, நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்காக அனைவரும் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுகின்றனர். ஒவ்வொரு…