மார்ச் 22…. உலக தண்ணீர் தினம்…. ஒவ்வொரு துளி நீரையும் காப்போம்…. நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன….????

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 22ஆம் தேதி உலக தண்ணீர் தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் மார்ச் 12ஆம்…