உலக நிலையான ஆற்றல் தினம்…. முக்கியத்துவம் என்ன தெரியுமா….?

உலக நிலையான ஆற்றல் நாட்கள் 2023 பிப்ரவரி 28 முதல் மார்ச் 3, 2023 வரை அனுசரிக்கப்படுகிறது. 2023 உலக நிலையான…