(மார்ச் 20) உலக சிட்டுக்குருவி தினத்தின் வரலாறு…. உங்களுக்கான சில தகவல்கள்…!!

உலக சிட்டுக்குருவி தினம் மார்ச் 20 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. வீட்டுக் குருவிகள் மற்றும் நகர்ப்புற சூழலில் உள்ள மற்ற பொதுவான…