மார்ச் 20-ஆம் தேதி…. உலக வாய்வழி சுகாதார தினம்…. முக்கியத்துவம் என்ன…? சில தகவல்கள்…!!

உலக வாய்வழி சுகாதார தினம் 2023 மார்ச் 20, 2023 அன்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 20-ஆம்…