உலக செவித்திறன் தினம்…. காதுகளுக்கு இது ஆபத்து…. கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்…!!

அனைவருக்கும் காது மற்றும் செவிப்புலன் பாதுகாப்பு! அதை நிஜமாக்குவோம். மார்ச் 3 அன்று உலக சுகாதார அமைப்பின் உலக செவித்திறன் தினத்தை…