உலக வன தினம் (மார்ச் 21)…. கொண்டாடுவது ஏன்….? வரலாற்றை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்….!!!!

உலக வன தினம் 1971 ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய விவசாய கூட்டமைப்பின் 23வது பொதுச் சபையில் நிறுவப்பட்டது. மேலும் ஐக்கிய நாடுகளின்…