உலக டவுன் சிண்ட்ரோம் தினம் (மார்ச் 21)….. முழு விவரங்கள்…. இதோ உங்களுக்காக….!!!!

ஒரு நபருக்கு குரோமோசோம் 21 இன் கூடுதல் பகுதி (அல்லது முழு) நகல் இருக்கும்போது டவுன் சிண்ட்ரோம் ஏற்படுகிறது. இந்த நோய்க்குறி…