உலக நுகர்வோர் உரிமைகள் நாள் (மார்ச் 15)…. நுகர்வோரின் உரிமைகள் என்னென்ன….!!!!

உலக நுகர்வோர் உரிமைகள் நாள் வரலாறு: ஜனாதிபதி ஜான் எஃப் கென்னடி, மார்ச் 15, 1962 அன்று காங்கிரசுக்கு ஒரு சிறப்பு…