உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது?…. இதன் பின்னால் உள்ள வரலாறு என்ன….?????

1990 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச குடிமை தற்காப்பு அமைப்பு அல்லது ICDO மூலம் உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம் கொண்டுவரப்பட்டது. சிவில்…

உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம்…. இந்த நாளின் முக்கியத்துவம் என்ன?…. இது முழு விவரம்….!!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 1-ம் தேதி உலக சிவில் பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த தினம் கடந்த 1990 ஆம்…