அவதாரப் புருஷர்… ஆன்மீகச் சிந்தனையை உலகெங்கும் பரப்பியவர்… ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் சிந்தனை வரிகள்…!!

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சிந்தனை வரிகள்: ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை விட வேண்டும் என்றால் ஒரு நல்ல பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.…

இந்தியாவின் “ஒப்பற்ற மனித தெய்வம்”… லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக குருவாக விளங்கியவர்… ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் வாழ்க்கை வரலாறு…!!

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என அறியப்படும் காதாதர் சாட்டர்ஜி அவர்கள், 1836 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 18 ஆம் நாள்,…