கால்-கை வலிப்பு விழிப்புணர்வு தினத்தின் (மார்ச் 26)…. வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கோங்க….!!!!

கனடாவின் நோவா ஸ்கோடியாவைச் சேர்ந்த காசிடி மேகன், மார்ச் 26, 2008 அன்று முதல் நிகழ்வின் மூலம் கால்-கை வலிப்பு விழிப்புணர்வு…