“நிலையான எதிர்காலத்திற்கான சத்தான விதைகள்”… உலக பருப்பு தினம்… நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்…?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 10ஆம் நாள் கொண்டாடப்படும் உலக பருப்பு தினத்தின் கருப்பொருளாக “நிலையான எதிர்காலத்திற்கான சத்தான விதைகள்” என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.…