தலை சிறந்த நடிகர்…. “பிரகாஷ் ராஜ்”க்கு (மார்ச் 26) பிறந்தநாளா….? எப்போது தெரியுமா….?

பிரகாஷ் ராஜ் மங்களூரில் மார்ச் 26 ஆம் தேதி 1965ல் பிரகாஷ் ராய் பிறந்தார். அவருடைய தாய் மொழி துளு. தற்போது…