(மார்ச் 18) ஆயுத தொழிற்சாலை தினம்…. ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது தெரியுமா…? முக்கியமான தகவல் இதோ…!!

இந்தியாவில் ஆயுதத் தொழிற்சாலை தினம் மார்ச் 18 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தொழில்முறை அனுசரிப்பு நாட்டின் மிகப் பழமையான ஆயுதத் தொழிற்சாலையின்…