தேசிய தடுப்பூசி தினம் (மார்ச் 16)…. தடுப்பூசியின் பங்களிப்பு மற்றும் முக்கியத்துவம்…. இதோ உங்களுக்காக….!!!

தேசிய தடுப்பூசி தினத்தின் வரலாறு: தடுப்பூசி போடும் நடைமுறை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது. கி.பி 1000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சீனர்கள் பெரியம்மை…