தேசிய பாதுகாப்பு தினம்…. இதோ உங்களுக்கான சில தகவல்கள்….!!!!

தொழில்துறை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான பணிச்சூழலின் முக்கியத்துவத்தை மேம்படுத்தவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 4 முதல்…