கார்ல் மார்க்ஸ் என்னும் மாமேதை நினைவு தினம்(மார்ச் 14)…. இவர் குறித்த சில தகவல்கள் இதோ..!!!

நடுத்தர பொருளாதார வசதியுள்ள குடும்பத்தில் 1818 -ஆம் ஆண்டு டையர் நகரத்தில் பிறந்தவர் காரல் மார்க்ஸ். இவர் ஆரம்ப கல்வியை அங்கேயே…