மார்ச் 25: பிறக்காத குழந்தையின் சர்வதேச தினம்…. இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கம் என்ன….????

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 25ஆம் தேதி பிறக்காத குழந்தையின் சர்வதேச தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பிறக்காத குழந்தையின் சர்வதேச தினம் என்பது…