சர்வதேச நதிகள் பாதுகாப்புக்கான நடிவடிக்கை தினம் மார்ச்-14…. எதற்காக இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது?….!!!!

நதிகள் அனைத்து உயிர்களின் வாழ்விலும் ஒரு முக்கியமான ஆதாரமாக திகழ்கிறது. நம்  வாழ்வில் நதிகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைப்பதற்கு வருடந்தோறும் மார்ச் 14ம்…