மக்களே வாருங்கள்… இந்திய ராணுவ தினம்… போற்றி கொண்டாடுவோம்…!!!

நம் நாட்டை எல்லையில் காத்துக் கொண்டிருக்கும் ராணுவ வீரர்களுக்கான தினத்தை அனைவரும் கொண்டாடி மகிழ்வோம் வாருங்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி திங்கள்…