(மார்ச் 18) உலகளாவிய மறுசுழற்சி தினம்…. நோக்கம் என்ன….? உங்களுக்கான சில தகவல்கள்…!!

உலகளாவிய மறுசுழற்சி தினம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 18 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது, இது ஒரு மறுசுழற்சி முயற்சியாகும். மறுசுழற்சி செய்ய பல…