இன்று போகி பண்டிகை…. உடனே காப்பு காட்டுங்க…. எதுக்கு தெரியுமா….?

போகிப் பண்டிகை என்றால் வீட்டில் உள்ள பழையனவற்றை தீயிட்டு கொளுத்துவது என்பது மட்டுமே இன்றைய தலைமுறையினர் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றனர். உண்மையில் போகிப்…