பானி என்றால் வங்காளி மொழியில் என்னவென்று தெரியுமா…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *