ஜெபத்தின் போது… இதை உச்சரியுங்கள்… மாற்றம் உண்டாகும்…!!!

உங்களில்  இரண்டு பேர் தாங்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்போகிற எந்தக்  காரியத்தைக்  குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டுருந்தால், பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினுல் அது அவர்களுக்குச்  உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். (மத்தேயு 18:19)

ஆதலால், நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும் போது எவைகளைக்  கேட்டுக்கொள்வீர்களோ,  அவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன். (மாற்கு  11:24)

நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்போது, ஒருவன்பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்கள  உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, அந்தக் குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். (மாற்கு 11: 24)

இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினுலே ஒன்றும்   கேட்கவில்லே;  கேளுங்கள்,அப்பொழுது உங்கள்  சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். (யோவான்  116:24)

எந்தச்  சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும்  விண்ணப்பத்தோடும்  ஆவியினுலே ஜெபம்பண்ணி ,அதன் பொருட்டு மிகுந்த மனஉறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் ஆகவும் பண்ணும்  வேண்டுதலோடும் விழித்துக்கொண்டிருங்கள். (ஏபேசியார் 6:18)

நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினுலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள். (பிலிப்பியர் 4: 6)

இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். (1 தெசலோனிக்கேயர் 5: 17)

நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு  விழித்திருந்து ஜெபம்பண்ணுங்கள் . (மார்க் 14:38)

ஒருவருக்காக  ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். (யாக்கோபு 5: 16)

நீயோ ஜெபம்பண்ணும்போது, உன் அறைவீட்டிடுக்குள் பிரவேசித்து, உன் கதவைப் பூட்டி, அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம்பண்ணு; அப்பொழுது, அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்குப் பலனளீப்பார்.

பிரியமானவர்களே இந்த வசனங்களை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *